Igualtat

 

A l'actualitat, la igualtat efectiva és un repte i no una realitat, per aquest motiu s'han promogut lleis que obliguen a l'adopció de mesures correctores de la desigualtat que viuen a diari moltes persones.

A Criteria comptem amb un equip de persones expertes que creuen i treballen per transformar aquest repte en una realitat en la qual no siguin necessàries lleis ni cap caltra mesura perquè la nostra societat sigui més justa.

Mentrestant a Criteria treballem per fer possible aquest futur.

 

El Pla d'Igualtat


 

Un Pla d'Igualtat és un conjunt de mesures orientades a evitar la discriminació per raó de sexe en una organització.

Aquestes mesures es defineixen a posteriori de la elaboració d'un diagnòstic de situació de l'empresa, on s'analitzen diferents continguts amb perspectiva de gènere. La informació resultant del diagnòstic ens permetrà tenir una idea dels punts forts i les àrees de millora en matèria d'igualtat d'oportunitats.

D'acord amb la Llei 3/2007 de 22 de març per a la Igualtat Efectiva de Dones y Homes, totes les empreses han de crear mesures que garanteixin l'absència de discriminacions laborals directes i indirectes per raó de sexe, sigui quin sigui el número de persones que hi treballen. Per a les empreses de més de 250 persones, aquestes mesures hauran d'anar encaminades, obligatòriament, a elaborar un Pla d'Igualtat.


 

El Pla d'Igualtat és obligatori quan...

Descobreix les claus per a la igualtat de gènere a l'empresa a la nostra guia gratuita

 
 

¿En què es beneficia una empresa tenint un Pla d'Igualtat?


 
 • Compleix amb la legislació vigent.
 • Millora la competitivitat de l'empresa en la concurrència a concursos públics.
 • Consolida la cultura d'empresa, imatge corporativa, reputació i prestigi.
 • Millora l'ambient labora, augmentant la motivació i compromís de la plantilla.
 • Disminueix l'absentisme i rotació del recurs humà.
 • Reté el talent existent.
 • Afavoreix la productivitat de l'empresa i la qualitat d'aquesta, reportant un major benefici.
 

Els nostres serveis en igualtat


 
 • Desenvolupament del diagnòstic del Pla d'Igualtat.
 • Elaboració del Pla d'Igualtat: definició de polítiques i disseny de mesures.
 • Revisió i seguiment de Plans d'Igualtat previament realitzats, oferint orientació sobre noves línies estratègiques.
 • Consultoria i asesoria per a empreses que desenvolupen internament el seu propi Pla d'Igualtat.
 • Tramitació "a l'èxit" de subvencions per amortitzar el 100% de les despeses del Pla d'Igualtat.
 • Elaboració de protocols de prevenció i actuació en front de l'assetjament sexual, per raó de sexe i psicològic.
 • Elaboració de guies/manuals de bones pràctiques d'ús inclusiu del llenguatge.
 • Assessorament en el visat i registre de Plans d'Igualtat.
 • Assessorament en la consecució del Distintiu d'Igualtat.
 • Revisió, amb perspectiva de gènere, de procediment i protocols interns.
 • Campanyes de comunicació, difusió i sensibilització en matèria d'igualtat.
 • Desenvolupament de Plans de Conciliació.
 • Desenvolupament de Procediments de Reclutament, Selecció i Promoció.
 • Elaboració de diagnòstics retributius.
 • Formació vinculada a la igualtat d'oportunitats.
 • Servei d'arbitratge en situacions d'assetjament laboral (sexual, per raó de sexe o psicològic).

 • Logo LBPF
  La experiencia de colaborar con Criteria ha sido gratamente satisfactoria, nos dirigimos a ella por el prestigio que atesoraba en el ámbito de los Planes de Igualdad, y la implantación del mismo que diseñaron para nuestra empresa ha sido un ejemplo de colaboración ágil, eficaz y exitosa, consiguiéndose el objetivo perseguido mediante una planificación muy bien estructurada, pero con la suficiente flexibilidad para adaptarse a los ritmos de trabajo que el día a día de la empresa exige. 
  Salvador Villarejo
  Grupo Distribución LBPF