fbpx

Igualtat

 

A l'actualitat, la igualtat efectiva és un repte i no una realitat, per aquest motiu s'han promogut lleis que obliguen a l'adopció de mesures correctores de la desigualtat que viuen a diari moltes persones.

A Criteria comptem amb un equip de persones expertes que creuen i treballen per transformar aquest repte en una realitat en la qual no siguin necessàries lleis ni cap caltra mesura perquè la nostra societat sigui més justa.

Mentrestant a Criteria treballem per fer possible aquest futur.

 

El Pla d'Igualtat


 

Un Pla d'Igualtat és un conjunt de mesures orientades a evitar la discriminació per raó de sexe en una organització.

Aquestes mesures es defineixen a posteriori de la elaboració d'un diagnòstic de situació de l'empresa, on s'analitzen diferents continguts amb perspectiva de gènere. La informació resultant del diagnòstic ens permetrà tenir una idea dels punts forts i les àrees de millora en matèria d'igualtat d'oportunitats.

D'acord amb la Llei 3/2007 de 22 de març per a la Igualtat Efectiva de Dones y Homes, totes les empreses han de crear mesures que garanteixin l'absència de discriminacions laborals directes i indirectes per raó de sexe, sigui quin sigui el número de persones que hi treballen.

Amb l'aprovació del Reial Decret-Llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a la feina i l'ocupació s'estableixen noves obligacions per a les empreses. Aquestes obligacions són: l'elaboració i aplicació d'un Pla d'Igualtat per a les empreses de 50 o més persones treballadores, el registre de salaris per evitar la discriminació per raons de gèneres i l'ampliació dels permisos per naixement i cura del menor per equiparar progressivament ambdós progenitors.


 

El Pla d'Igualtat és obligatori quan...

Descobreix les claus per a la igualtat de gènere a l'empresa a la nostra guia gratuita

 
 

¿En què es beneficia una empresa tenint un Pla d'Igualtat?


 
  • Compleix amb la legislació vigent.
  • Millora la competitivitat de l'empresa en la concurrència a concursos públics.
  • Consolida la cultura d'empresa, imatge corporativa, reputació i prestigi.
  • Millora l'ambient labora, augmentant la motivació i compromís de la plantilla.
  • Disminueix l'absentisme i rotació del recurs humà.
  • Reté el talent existent.
  • Afavoreix la productivitat de l'empresa i la qualitat d'aquesta, reportant un major benefici.
 

Els nostres serveis en igualtat


 
  • Desenvolupament del diagnòstic del Pla d'Igualtat.
  • Elaboració del Pla d'Igualtat: definició de polítiques i disseny de mesures.
  • Revisió i seguiment de Plans d'Igualtat previament realitzats, oferint orientació sobre noves línies estratègiques.
  • Consultoria i asesoria per a empreses que desenvolupen internament el seu propi Pla d'Igualtat.
  • Tramitació "a l'èxit" de subvencions per amortitzar el 100% de les despeses del Pla d'Igualtat.
  • Elaboració de protocols de prevenció i actuació en front de l'assetjament sexual, per raó de sexe i psicològic.
  • Elaboració de guies/manuals de bones pràctiques d'ús inclusiu del llenguatge.
  • Assessorament en el visat i registre de Plans d'Igualtat.
  • Assessorament en la consecució del Distintiu d'Igualtat.
  • Revisió, amb perspectiva de gènere, de procediment i protocols interns.
  • Campanyes de comunicació, difusió i sensibilització en matèria d'igualtat.
  • Desenvolupament de Plans de Conciliació.
  • Desenvolupament de Procediments de Reclutament, Selecció i Promoció.
  • Elaboració de diagnòstics retributius.
  • Formació vinculada a la igualtat d'oportunitats.
  • Servei d'arbitratge en situacions d'assetjament laboral (sexual, per raó de sexe o psicològic).

  • Logo LBPF
    L'experiència de col·laborar amb Criteria ha estat gratament satisfactòria, ens vam dirigir a ella pel prestigi que atresorava en l'àmbit dels Plans d'Igualtat, i la implantació del mateix que van dissenyar per a la nostra empresa ha estat un exemple de col·laboració àgil, eficaç i exitosa, aconseguint-se l'objectiu perseguit mitjançant una planificació molt ben estructurada, però amb la suficient flexibilitat per adaptarse als ritmes de treball que el dia a dia de l'empresa exigeix.
    Salvador Villarejo
    Grupo Distribución LBPF