fbpx

Igualtat a l’empresa

 

Actualment, la igualtat efectiva és un repte i no una realitat, per aquest motiu s'han promulgat lleis que obliguen a l'adopció de mesures correctores de la desigualtat que viuen diàriament moltes persones.

A Criteria comptem amb un equip de persones expertes que creuen i treballen per a transformar aquest repte en una realitat, realitat on no siguin necessàries lleis ni cap altra mesura, perquè la nostra societat sigui més justa.

Des de la promulgació de la Llei orgànica d'Igualtat 3/2007, a Criteria portem més de 12 anys elaborant i implantant Plans d'igualtat d'oportunitats i protocols de prevenció i actuació enfront de l'assetjament laboral, en entitats públiques i privades de tot el territori nacional.

Continuem treballant per i per a la Igualtat, no com a imperatiu legal, sinó per a aconseguir un canvi real en la societat des de l'empresa.

Descobreix les claus per a la igualtat de gènere a l'empresa a la nostra guia gratuita

 
 

El Pla d'Igualtat


 

Un pla d'igualtat és un conjunt de mesures orientades a evitar la discriminació per raó de sexe en una organització.

Aquestes mesures es defineixen a posteriori de l'elaboració d'un diagnòstic de situació de l'empresa, on s'analitzen diferents continguts amb perspectiva de gènere. La informació resultant del diagnòstic ens permetrà tenir una idea dels punts forts i àrees de millora en matèria d'igualtat d'oportunitats.

D'acord amb la Llei 3/2007 de 22 de Març per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, totes les empreses han de crear mesures que garanteixin l'absència de discriminacions laborals directes i indirectes per raó de sexe, sigui com sigui el nombre de persones que treballen en ella.

Amb l'aprovació del Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació s'estableixen noves obligacions per a les empreses.

Tinc l'obligació de tenir un Pla d'Igualtat a la meva empresa?

A partir de la Llei Real-Decret 6/2019, les empreses de 50 o més persones treballadores han de disposar d'un Pla d'Igualtat; la creació d'un registre salarial per a disminuir la bretxa salarial, prevenir la discriminació per raons de sexe i l'equiparació dels permisos de naixement, adopció i acolliment per a totes dues parts progenitores.

Per a això, el Govern estableix diferents terminis, en funció del nombre de persones treballadores, perquè les empreses s'adaptin a aquesta nova obligació:

 • 1 any per a les empreses de més de 150 i fins a 250
 • 2 anys per a les quals tinguin més de 100 i fins a 150
 • 3 anys per a les empreses de 50 a 100

A què m'obliga el nou decret sobre el Pla d'Igualtat

Les principals obligacions que marca aquest decret per a les empreses són:

 • Es publicarà pròximament un registre en línia en el qual les empreses estaran obligades a inscriure el seu Pla d'Igualtat, serà una eina de control del compliment de la llei.
 • Creació d'un registre salarial per sexes que detalli el salari segregat en salari base, complements salarials i extrasalarials i es podrà fer per categoria, departament o llocs de treball. Requerirà actualització anual i podrà tenir accés al mateix la RLT i inspecció. Si existeix bretxa salarial superior a un 25%, l'empresa haurà de fer un informe que expliqui que no està motivada per qüestió del sexe de les persones treballadores.
 • S'incrementa el nivell d'exigència en la solvència tècnica del Pla, es concreten els eixos a analitzar obligatòriament: classificació professional i infrarepresentació femenina, exercici corresponsable dels drets de la vida professional, laboral i familiar. I ara la representació legal de les persones treballadores ha de participar en el projecte de principi a fi.
 
T'ajudem?

 

El Pla d'Igualtat és obligatori quan...

 

En què es beneficia una empresa tenint un Pla d'Igualdad?


 
 • Compleix amb la legislació vigent.
 • Millora la competitivitat de l'empresa en la concurrència a concursos públics.
 • Consolida la cultura d'empresa, imatge corporativa, reputació i prestigi.
 • Millora l'ambient laboral, augmentant la motivació i compromís de la plantilla.
 • Disminueix l'absentisme i rotació del recurs humà.
 • Reté el talent existent.
 • Afavoreix la productivitat de l'empresa i la qualitat d'aquesta, reportant un major benefici.
 
 

Els nostres serveis en igualtat


 
 • Desenvolupament del diagnòstic del Pla d'Igualtat.
 • Elaboració del Pla d'Igualtat: definició de polítiques i disseny de mesures.
 • Revisió i seguiment de Plans d'Igualtat previament realitzats, oferint orientació sobre noves línies estratègiques.
 • Consultoria i asesoria per a empreses que desenvolupen internament el seu propi Pla d'Igualtat.
 • Tramitació "a l'èxit" de subvencions per amortitzar el 100% de les despeses del Pla d'Igualtat.
 • Elaboració de protocols de prevenció i actuació en front de l'assetjament sexual, per raó de sexe i psicològic.
 • Elaboració de guies/manuals de bones pràctiques d'ús inclusiu del llenguatge.
 • Assessorament en el visat i registre de Plans d'Igualtat.
 • Assessorament en la consecució del Distintiu d'Igualtat.
 • Revisió, amb perspectiva de gènere, de procediment i protocols interns.
 • Campanyes de comunicació, difusió i sensibilització en matèria d'igualtat.
 • Desenvolupament de Plans de Conciliació.
 • Desenvolupament de Procediments de Reclutament, Selecció i Promoció.
 • Elaboració de diagnòstics retributius.
 • Formació vinculada a la igualtat d'oportunitats.
 • Servei d'arbitratge en situacions d'assetjament laboral (sexual, per raó de sexe o psicològic).
 • Logo LBPF
  L'experiència de col·laborar amb Criteria ha estat gratament satisfactòria, ens vam dirigir a ella pel prestigi que atresorava en l'àmbit dels Plans d'Igualtat, i la implantació del mateix que van dissenyar per a la nostra empresa ha estat un exemple de col·laboració àgil, eficaç i exitosa, aconseguint-se l'objectiu perseguit mitjançant una planificació molt ben estructurada, però amb la suficient flexibilitat per adaptarse als ritmes de treball que el dia a dia de l'empresa exigeix.
  Salvador Villarejo
  Grupo Distribución LBPF