fbpx

Diversitat

 

La diversitat és, primer de tot, un afegit a la riquesa a través de l'intercanvi mutu i l'amplada de visió, d'implementar un enfocament creatiu, a més d'una oportunitat de mercats i expansió.

Tot i això, integrar la diversitat en la política corporativa requereix un esforç d'adaptació per part de les organitzacions. Per això, des de Criteria hem assumit el repte d'ajudar a les empreses a convertir la seva diversitat en valor afegit, positivant les diferències fins a convertirles en fortaleses.


 

¿Per què és necessari gestionar la diversitat a les empreses?


 

Perquè cada vegada tenim una població activa més heterogènia que es veu reflexada tant en el capital humà intern com en els mercats als quals les empreses es dirigeixen.

A nivell intern, es tracta d'aprofitar les fortaleses de cada un dels nostres col·lectius i conviure armònicament sobre la base del respecte i, a nivell extern, tenim el repte d'adaptarnos a contextos diversos, tenir la capacitat d'entendre'ls i connectar amb ells.

Tipus de diversitat


La gestió integral de la diversitat suposa treballar-la en tots els seus tipus.

Diversitat cultural

Diversitat generacional

Diversitat de génere, convivència, orientació i identitat sexual

Diversitat funcional

 

Els nostres serveis


 
  • Elaboració de diagnòstic del Pla de Diversitat mitjançant una anàlisi en profunditat de cada empresa, oferint tècniques qualitatives de recopilació d'informació sobre la percepció interna de la matèria.
  • Definició de polítiques per millorar la gestió de la diversitat dins de la organització, oferint assessorament sobre integració i assimilació.
  • Campanyes de difusió i sensibilització de doten de sentit a tot el treball realitzat.
  • Selecció de recursos humans diversos, reforçant el capital humà de manera que repercuteixi positivament a l'empresa.
  • Formació vinculada a la gestió de la diversitat, possibilitant un coneixement més profund de la mateixa.