fbpx

Política de qualitat

 

La direcció i l'equip del GRUP CRITERIA (Criteria Recursos Humans, S.L.O. i Runtos, S.L.O.), dedica tots els seus esforços a:

 • L'organització d'accions formatives de qualitat, la consultoria i l'elaboració de plans d'igualtat, que permetin el desenvolupament dels Recursos Humans de les nostres empreses client, i la capacitació professional en situació de desocupació a nivell nacional.
 • Oferir solucions globals de gestió d'ajudes, concursos i subvencions que permetin el desenvolupament de projectes orientats a la formació i als Recursos Humans de les nostres empreses client.
 • Considerem que el nostre servei integrat de qualitat, medi ambient i seguretat de la informació es basa en el fet que:

 • Cerca, informa i proposa als nostres clients ajudes i subvencions que convoquen diferents organismes públics i privats.
 • Planifica i organitza sobre la base d'una detecció de necessitats formatives i l'establiment d'objectius de millora.
 • Respon a les necessitats organitzatives de cada empresa client, adaptant-se al seu calendari i disponibilitat de desplaçament.
 • Ofereix solucions a qualsevol imprevist que pugui sorgir.
 • S'adapta a la cultura de l'empresa contractant.
 • Satisfà tant a l'empresa com a l'alumnat..
 • Com a mostra de la nostra millora contínua, GRUP CRITERIA incorpora l'empresa Runtos, S.L.O per a oferir un servei més pròxim a la nostra clientela de la resta del territori nacional.

  En aquest sentit, és una via important de millora dels nostres serveis el manteniment d'una comunicació fluida i contínua amb les nostres empreses client; valorant en tot moment la satisfacció tant dels resultats de la formació, com dels nostres serveis en general.

  L'equip de les empreses de GRUP CRITERIA vela per l'actualització constant dels seus coneixements i la innovació en l'àmbit legal i tecnològic, com a mitjà per a adaptar els nostres serveis a les necessitats i exigències de millora contínua de les persones usuàries d'aquests. Aquest objectiu també comporta la creació d'una xarxa d'agents col·laborador, docents freelance i centres de formació, capaces de garantir un bon servei i la màxima qualitat, atenent els seus requisits i als requisits legals i reglamentaris que ens apliqui.

  És el nostre objectiu de millora contínua oferir un servei en solucions globals que inclogui, a més dels serveis actuals, la creació d'un sistema que ens permeti avançar-nos a les necessitats de la nostra clientela.

  GRUP CRITERIA vela perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en la mesura del possible els mateixos i reduint els avaluats. A més, som respetus@s amb el medi ambient, ja que reduïm al mínim la producció de residus per a conservar els recursos. Fomentem l'ocupació racional dels recursos naturals, implicant els nostres proveïdors i clients.

  Els principis de GRUP CRITERIA es basen en la preservació de la confidencialitat de la informació, evitant la seva divulgació i l'accés per persones no autoritzades. El manteniment de la integritat de la informació procurant la seva exactitud i evitant la seva deterioració. L'assegurament de la disponibilitat de la informació en tots els suports i sempre que sigui necessària.

  La direcció es compromet a desenvolupar, implantar, mantenir i millorar contínuament el seu sistema de Gestió de Seguretat de la Informació amb l'objectiu de la millora contínua en la forma en què prestem els nostres serveis i en la forma en què tractem la informació dels nostres clients.

  S'estableixen les següents directrius;

  1. Establiment d'objectius en relació amb la Seguretat de la Informació.
  2. Compliment dels requisits legals i altres requisits que puguem subscriure
  3. Realitzar activitats de formació i conscienciació en matèria dels processos de Seguretat de la Informació per a tot el personal.
  4. Desenvolupament de l'anàlisi, gestió i tractament del risc sobre els actius d'informació.
  5. Establir totes les accions requerides per a mitigar o eliminar els riscos detectats.
  6. Establir la responsabilitat dels empleats en relació al reporti de les incidències de seguretat..
  7. Preservar la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels actius d'informació en compliment de la present política
  8. Compliment per part de tot el personal de les polítiques i procediments del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació. Implantar els indicadors de Qualitat i de gestió ambiental amb la finalitat d'avaluar l'acompliment dels processos de l'empresa, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client i garantir una ocupació racional dels recursos naturals.
  9. Gestionar els processos que redueixin l'impacte ambiental en la nostra activitat i avaluar anticipadament, l'impacte ambiental de les noves activitats o serveis.
  10. Fomentar l'ocupació racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d'afavorir el nostre entorn, no sols a través de la nostra labor, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors i clients.

  La Direcció assigna responsabilitats i autoritat al Responsable de Seguretat sobre el manteniment d'aquesta política, prestant consell i guia per a la seva implementació i correccions davant desviacions en el seu compliment, així com en la gestió de les polítiques, procediment i activitats del SGSI.

  La Direcció vol manifestar a la seva plantilla, clientela, usuari@s i empreses proveïdores, a través d'aquest document, el seu convenciment que la qualitat és un factor clau en la millora de l'empresa i ha de ser assumida, amb responsabilitat, per tod@s les persones, COMENÇANT PER LA DIRECCIÓ.